KOORDYNATOREM KLASTRA JESTINSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESUnetrix group sp. z.o.o.

Członkowie
klastra

Powrót do strony głównej
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

WSU w Krakowie to szkoła nauk ekonomicznych i społecznych, została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2000 roku i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni wyższych pod numerem 49.

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
WSU w Krakowie to szkoła nauk ekonomicznych i społecznych,  została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2000 roku i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni wyższych pod numerem 49. Uczelnia jest obecnie jedyną szkoła wyższą w regionie i jedną
z nielicznych w Polsce, która wypełnia lukę na wymagającym rynku uniwersalnej, europejskiej edukacji ubezpieczeniowej, prowadzącą stałą współpracę z największymi instytucjami ubezpieczeniowymi na polskim rynku w zakresie praktyk studenckich oraz rekrutacji pracowników. Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość kształcenia. Zatrudnia specjalistów
z renomowanych polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej, a także praktyków z największych instytucji, co pozwala połączyć w programie nauczania wiedzę teoretyczną z umiejętnościami jej zastosowania w praktyce.
Od 2009 roku WSU bierze udział w modelowaniu polskiego rynku finansów i ubezpieczeń poprzez inicjowanie, promowanie i przeprowadzanie działań wspomagających rozwój tego rynku, wprowadzanie nowych podmiotów gospodarczych i nowych produktów z dziedziny finansów
i ubezpieczeń oraz prowadzi działalność badawczo-rozwojową, dydaktyczną, szkoleniową, wydawniczą oraz lobbingową. WSU wykonuje projekty o charakterze prokonsumenckim, realizowane niezależnie lub wspólnie z  instytucjami finansowymi, stowarzyszeniami i izbami gospodarczymi branż ubezpieczeniowych i finansowych.
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie od 11 lat prowadzi jednostki naukowo badawcze w postaci zakładów branżowych. W ramach jej działalności istnieje Instytut Ubezpieczeń Społecznych
i Gospodarczych WSU, który poza działalnością na rzecz instytucji, organizacji i przedsiębiorstw sektora finansów, świadczy usługi badawcze i konsultingowe wszelkim podmiotom i organizacjom gospodarczym.
W 2001 roku rozpoczęło działalność Biuro Kariery Zawodowej Wyższej Szkoły Ubezpieczeń zajmując się działalnością informacyjną oraz doradczą społeczności akademickiej i pracodawcom. 
Biuro Karier WSU ma na celu rozwijanie samodzielności gospodarczej i przedsiębiorczości studentów i absolwentów w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu pracy. Jego głównym zadaniem jest również zdobywanie wszelkich informacji na temat aktualnego zapotrzebowania na pracowników pośród potencjalnych pracodawców oraz udostępnianie aktualnych ofert pracy. Informacja jest przydatna nie tylko studentom i absolwentom, ale również uczelni, która na tej podstawie buduje dopasowany
do potrzeb rynku program nauczania, oraz tworzy odpowiednie kierunki i specjalności.
 
 
 
<