KOORDYNATOREM KLASTRA JESTINSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESUnetrix group sp. z.o.o.

 „Wnikliwa analiza potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa,
profesjonalne doradztwo we wdrożeniu sprawi, że Państwa firma
Rozwinie Skrzydła Innowacji”
 
Projekt Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych  ma na celu świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców z województw: lubelskiego, podkarpackiego,  podlaskiego i świętokrzyskiego. Wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy z sektora MSP zainteresowani skorzystaniem z usługi Audytu Innowacyjności – analizy, która pozwoli określić stopień innowacyjności firmy oraz jej perspektyw rozwoju.
 
Projekt zakłada przeprowadzenie wielowymiarowej analizy przedsiębiorstwa, która pozwoli na dostrzeżenie potencjalnych możliwości wprowadzenia innowacji i wdrożenia efektywnych rozwiązań technologicznych. W przypadku zainteresowania wskazanymi w audycie rekomendacjami kolejnym etapem realizacji projektu może być Doradztwo we wdrożeniu innowacji. 
 
Korzyści udziału w projekcie:
1.    Pełnowymiarowa analiza funkcjonowania firmy oraz wskazanie potencjału pozwalającego na wprowadzenie optymalnych rozwiązań innowacyjnych
2.    Identyfikacja potrzeb w zakresie wdrożenia innowacji, wydzielenie obszarów krytycznych, wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, wdrożenie innowacji, transferu technologii oraz rozwój zasobów ludzkich
3.    Wskazanie możliwości wprowadzenia innowacji, optymalnych sposobów wdrożenia nowych rozwiązań, co ma na celu usprawnienie głównych procesów biznesowych przedsiębiorstwa w zakresie przedmiotowej działalności, logistyki, organizacji pracy czy marketingu.
 
Podmioty mogące ubiegać się o wparcie w ramach projektu muszą spełniać łącznie następujące kryteria formalne:
1. Status MSP
- średnie przedsiębiorstwo
mniej niż 250 pracowników oraz
roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR
- małe przedsiębiorstwo
mniej niż 50 pracowników oraz
roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
- mikroprzedsiębiorstwo
mniej niż 10 pracowników oraz
roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.
 
Kryteria te dotyczą przedsiębiorców niezależnych, tj. niepowiązanych, w rozumieniu ww. Załącznika do Rozporządzenia, kapitałowo lub osobowo z innymi przedsiębiorstwami (art 3). Powyższe kryteria muszą być spełnione przez dwa kolejne lata obrachunkowe, aby przedsiębiorca mógł wykazać się statusem MSP (art. 4). Poza nielicznymi włączeniami, przedsiębiorca, w którym ponad 25% udziałów lub praw głosu wykonuje skarb państwa, nie może być uznany za małe lub średnie przedsiębiorstwo, bez względu na faktyczny poziom zatrudnienia, wartość przychodów czy bilansu (art 3 ust. 4). Pomocny link do weryfikacji statusu: http://kwalifikator.een.org.pl/
 
2. Pomoc publiczna
Pomoc de minimis udzielona w ramach projektu oraz w okresie bieżącego roku i ostatnich dwóch lat kalendarzowych nie powinna przekroczyć łącznie 200 tys. euro.
 
3. PKD niewykluczone z ubiegania się o wsparcie
W ramach projekty wykluczone jest wsparcie podmiotów działających w sektorach:
- Spożywczym,
- Paliwowym,
- Hutniczym,
- Rolniczym.
Podstawowym kryterium wykluczającym jest posiadanie dominującego PKD (w REGON) z listy lub osiąganie znacznego stopnia przychodów z działalności wykluczonej. Pełna lista wykluczeni znajduje się na stronie internetowej:
http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/468/10491.pdf.
 
Zapraszamy zainteresowanych na stronę http://ksi.netrix.com.pl/
 
 
 
<